Voorwaarden Online

Voorwaarden P-Software Online

 1. Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op P-Software Online en hebben betrekking op: de licentienemer, De Gebruiker, Punt & Partners automatisering B.V, De Dienstverlener, de dienst die De Gebruiker afneemt van De Dienstverlener, De Omgeving en de softwaretoepassing die dit mogelijk maakt, De Softwareclient.
  2. Door het (laten) installeren van de software en door het gebruiken van De Clientsoftware geeft De Gebruiker aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee in te stemmen.

   

 2. Prijzen
  1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

   

 3. Abonnementen
  1. Het gebruik van De Omgeving geschiedt middels een jaarabonnement, dat door De Dienstverlener telkens stilzwijgend zal worden verlengd, tenzij De Gebruiker tenminste drie maanden vóór het verstrijken ervan schriftelijk heeft opgezegd.
  2. Bij beëindiging van het contract zullen de gegevens van De Omgeving één maand bewaard blijven, waarna de gegevens worden vernietigd door De Dienstverlener.

   

 4. Betaling
  1. De kosten voor gebruik van De Omgeving zullen per jaar vooruit worden gefactureerd door De Dienstverlener.
  2. Bij niet (tijdig) betalen door De Gebruiker zal De Gebruiker toegang tot De Omgeving worden geblokkeerd.

   

 5. Verplichtingen van De Dienstverlener
  1. De Dienstverlener heeft de verplichting De Omgeving op een zo goed mogelijke manier ter beschikking te stellen aan De Gebruiker.

   

 6. Beheer van De Omgeving
  1. De Omgeving is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor De Gebruiker.
  2. Het is De Dienstverlener toegestaan De Omgeving (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, verbetering of vernieuwing van De Omgeving. De Dienstverlener zal zich inspannen De Gebruiker hiervan vooraf zo goed mogelijk op de hoogte te brengen.

   

 7. Persoonsgegevens
  1. Door het (laten) installeren van de software en door het gebruiken van De Cliëntsoftware geeft De Gebruiker uitdrukkelijk toestemming om, in het kader van De Cliëntsoftware, de door De Gebruiker opgegeven persoonsgegevens te verwerken.
  2. Persoonsgegevens zullen door De Dienstverlener nooit aan derden worden verstrekt, tenzij De Dienstverlener hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak wordt verplicht.

   

 8. Verplichtingen van De Gebruiker
  1. De Dienstverlener gaat er van uit dat De Gebruiker beschikt over de juiste en correct werkende apparatuur voor verbinding naar het internet.
  2. Het is niet toegestaan om op een andere wijze dan via De Softwareclient de servers van De Dienstverlener binnen te dringen, beveiligingen te doorbreken, toegang te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van een valse identiteit.
  3. De Dienstverlener raadt De Gebruiker ten sterkste af om gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden mede te delen. De Dienstverlener aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verspreiden en/of gebruik van gebruikersnamen of wachtwoorden op een andere manier dan zoals beschreven in de handleiding van De Cliëntsoftware.
  4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van De Cliëntsoftware binnen zijn/haar bedrijf, alsook controles hierop en beveiligingprocedures.

   

 9. Beperking van aansprakelijkheid
  1. De Dienstverlener kan niet aan haar verplichtingen worden gehouden in geval van overmacht, zoals oorlog, natuurrampen etc. Dit geldt ook voor storingen in telecommunicatie-infrastructuur en gebreken in hardware of software die niet door De Dienstverlener worden beheerd of zijn ontwikkeld.
  2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van toegekende gebruikersnamen en/of wachtwoorden.
  3. De aansprakelijkheid van De Dienstverlener is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het door De Gebruiker betaalde bedrag voor dienstverlening aan De Dienstverlener.

   

 10. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten die door De Dienstverlener worden afgesloten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank te Alkmaar bevoegd.

Contact

Punt & Partners automatisering B.V.
Witte Paal 343
1742 LE Schagen
KvK Alkmaar 37087197
BTW-nummer NL808704382B01
Telefoon: +31 (224) 216-806
E-mail: info@aut.pp.nl
 Google Maps

Tweets